Rekrutacja

1.    Komplet dokumentacji w jednym egzemplarzu Kandydat składa osobiście lub przesyła pocztą w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Uwierz w siebie!” na adres Biura Projektu: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
2.    Beneficjent dopuszcza przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres info@consultor.pl, z dopiskiem w temacie „Uwierz w siebie!”. Dokumenty rekrutacyjne mogą być:

a.    wypełnione i podpisane elektronicznie
b.    wypełnione i podpisane ręcznie, przesłane w formie skanu

3.    Uczestnik projektu, który wysłał dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej zobowiązuje się potwierdzić je własnoręcznym podpisem lub dostarczyć ich oryginał z odręcznym podpisem Beneficjentowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Załączniki:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Regulamin projektu
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o III profilu dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
  • Oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP
  • Ankieta

Komplet dokumentów do pobrania

Script logo