Uczestnicy

W ramach projektu utworzonych zostanie pięć 15-osobowych odrębnych grup.

1.      Wszyscy uczestnicy biorą udział w spotkaniach indywidualnych:

 • Diagnoz potrzeb z IPD (2 spotkania po 2h zegarowe)
 • Doradca zawodowy za pomocą testów i wywiadów przeprowadzi diagnozę predyspozycji Uczestnika projektu, w tym diagnozę potrzeb szkoleniowo-zawodowych. Wyniki diagnozy będą decydować o uczestnictwie w pozostałych formach wsparcia dla każdego z Uczestników.
 • Pośrednictwo pracy (3 spotkania po 2h zegarowe)
 • Pośrednik pracy pomoże Uczestnikom określić ich mocne i słabe strony w celu znalezienia dla nich odpowiedniego stanowiska pracy. Będzie pobudzał Uczestników do wykorzystywania swojego potencjału i samodzielnego działania.
 • Spotkania z Trenerem Aktywności (wszyscy Uczestnicy minimum jedno spotkanie)
 • Trener aktywności – psycholog, który ma za zadanie rozpoznać potencjał Uczestników, aspiracje, potrzeby oraz możliwości rozwojowe, będzie motywował i wspierał działania Uczestników, na bieżąco będzie monitorował adaptację Uczestników w miejscu pracy.

2.       12 osób z grupy po IPD i pierwszym spotkaniu z pośrednikiem pracy bierze udział w:

    Szkoleniu prowadzącym do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
    Do wyboru jedno ze szkoleń:

a) Pracownik obsługi biurowej/ Specjalista ds. projektów unijnych/ Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej  (do wyboru zgodnie z IPD) 96h
b) Kucharz/Wizażystka-stylistka (do wyboru zgodnie z IPD) 96h
c) Magazynier z obsługą wózka widłowego 96h

oraz w:

Stażu zawodowym (3 miesiące)

3. 3 osoby z grupy, które nie będą uczestniczyć w szkoleniu zostaną skierowane na: Staż zawodowy (4 miesiące)
        
Informacje dodatkowe:

 • Ubezpieczenie uczestników obejmuje tylko okres szkolenia i stażów.
 • Na czas uczestnictwa w szkoleniu lub stażu osoby bezrobotne zostają wyrejestrowane z Urzędu Pracy i jeśli nie chcą zrezygnować ze stypendium szkoleniowego lub stażowego tracą też zasiłek dla bezrobotnych (jeśli wcześniej mieli do niego prawo).

    
Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • materiały szkoleniowe
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie w czasie szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie
Script logo