O Projekcie

Projekt „Uwierz w siebie!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Okres realizacji projektu: 02.11.2017 – 31.10.2018
Obszar realizacji: województwo lubelskie

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubelskiego a cele osiągnięte zostaną poprzez kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt ma na celu zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawi dostęp do rynku pracy osobom niepełnosprawnym.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie

 • min. 45% Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy
 • min. 40% Uczestników uzyska kwalifikacje
 • min. 22 osoby znajdzie pracę.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w spotkaniach indywidualnych:

 • Diagnoz potrzeb z IPD (2 spotkania po 2h zegarowe)
 • Pośrednictwo pracy (3 spotkania po 2h zegarowe)
 • Spotkania z Trenerem Aktywności

W zależności od predyspozycji i potrzeb uczestników, jakie zostaną zdiagnozowane na IPD uczestnicy będą mogli skorzystać również z:

 • Szkoleń prowadzącym do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Do wyboru jedno ze szkoleń:

a) Pracownik obsługi biurowej/ Specjalista ds. projektów unijnych/ Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej  (do wyboru zgodnie z IPD) 96h
b) Kucharz/Wizażystka-stylistka (do wyboru zgodnie z IPD) 96h
c) Magazynier z obsługą wózka widłowego 96h

 • Staży zawodowych (3-miesięcznych lub 4-miesięcznych)

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest 75 osób (45K, 30M) wykluczonych społecznie i dotkniętych ubóstwem lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. Lubelskiego

39 UP – osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP należące do III profilu

 • W tym 16 UP długotrwale bezrobotnych

36 UP – osoby nieaktywne zawodowo (bierne lub niezarejestrowane)
8 UP – osoby 50+
23 UP – osoby zamieszkujące tereny wiejskie
12 UP – osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności LUB osoby z niepełnosprawnością intelektualną LUB osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

W ramach udziału w Projekcie zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • materiały szkoleniowe
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających do miejsca, w którym odbywa się usługa
 • wyżywienie w czasie szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie
Script logo